ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:30 horas do día 9 de xuño de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS
OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. Javier Sánchez Romero – Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da apertura do sobre identificativo da identidade dos aspirantes e asignación a cada un deles/as as puntuacións acadadas no primeiro exercizo da fase de oposición, obténdose os seguintes resultados:

DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN CUESTIONARIO TEST PUNTUACIÓN CASO PRÁCTICO PUNTUACIÓN FINAL PRIMEIRO EXERCIZO
1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR 3,25 4,1 7,35
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ 3,25 2,4 5,65
3 ****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA 3,25 1,9 5,15
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE 5 4,4 9,4
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ 4,25 2,3 6,55
6 ****3872H ANA PENIN GESTAL 3,75 2,1 5,85
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN 3,5 4 7,5
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA 3,25 3,2 6,45
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ 3,5 3,4 6,90

Sendo necesario acadar un mínimo de 5 puntos para pasar a seguinte proba, decláranse aprobados os seguintes aspirantes:

1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ
3 ****5545D ADELAIDA FATIMA ABAD ISLA
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ
6 ****3872H ANA PENIN GESTAL
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ

O Tribunal, acorda citar os aspirantes aprobados citados anteriormente para a entrevista curricular (segun exercizo da fase de oposición) para o vindeiro venres 17 de xuño do 2022 ás 10:30 horas na Bibliote Municipal do Concello de Ares, edificio Alianzas Aresanas.

Establécense dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente acta aos efectos de alegacións e/ reclamacións.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 11:10 horas.

ACTA en pdf