RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada conta do acordo adoptado pala Xunta  Municipal  de Gobernó  en  sesión  celebrada  o  18  de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE DOUS SUBALTERNOS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL)

Publicada a lista provisional de admitidos e excluidos en data 2 de maio do 2023 e debendo enmendara comisión seleccionadora designada pola ausencia dun membro.

Esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pala base 63 das bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEN EN RESOLVER:

Punto primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 2 prazas de subalterno do (Plan Integrador de obras e servizos mínimos municipais da Excma Deputacion Provincial) 2023 no Concello de Ares, quedando ésta como a continuación se expresa

  • FRANCISCO CHAPARRO  FERNANDEZ
  • CARMEN MARÍA RÍOS LOUREIRO
  • MARÍA SERRANO SÁNCHEZ
  • YOLANDA VÁRELA IGLESIAS
  • ROSA MARÍA FERNANDEZ PÉREZ
  • ELENA SALAZAR MONTERO

Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

  • JOSÉ BARREIRO TRIÑANES

 Punto segundo.-Tal e como recolle a Resolución de Alcaldía de data 5 de maio do 2023 publicada na web www.concellodeares.com, sinálase o martes 9 de maio do 2023 ás 9:30 horas para a entrevista, fase de oposición para selección de dous subalternos/as programa PEL.

Así o acorda e dispon o Sr. Alcalde, en Ares, a 8 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                               D.S.M. O Secretario

DECRETO en pdf