O Concello de Ares, a través das axudas a Entidades Locais para proxectos de investimento en economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014- 2020, convocadas polo IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía) do Ministerio da Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, recibiu unha axuda do 80% do importe do proxecto “Renovación das instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior nas zonas de Avda. Mugardos e Cales Carmen, Franxa, Porta do Sol, Real e San Antonio. Concello de Ares.”, o cal ascende a 320.128,71 €.

A axuda recibida corresponde ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea e ascende a 256.102,16 €, para a realización dunha operación de “Renovación das instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior” cun Obxectivo Específico: OE 431 – Eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos, segundo o “Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020” que regula a asignación destas axudas.

O obxecto da actuación é reformar as instalacións municipais de iluminación, iluminación e sinalización exterior existentes co fin de reducir o seu consumo de enerxía final e as emisións de CO2 , mediante a mellora da súa eficiencia enerxética.

As instalacións de iluminación exterior, as de iluminación de fontes, fachadas de edificios e monumentos, así como os semáforos posúen un elevado potencial de aforro de enerxía mediante a renovación das súas luminarias, lámpadas e equipos de regulación, actuacións que se viron acrecentadas nos últimos anos con novos avances tecnolóxicos que facilitan a obtención destes elevados aforros.

Acometer a renovación destas instalacións ten un indubidable interese polo seu potencial de aforro e de mellora da súa eficiencia enerxética e redución de emisións de dióxido de carbono, permitindo obter notables beneficios enerxéticos e económicos ás Entidades locais e ao propio país.

A medida persegue a renovación total ou parcial das instalacións de iluminación exterior existentes nos municipios españois, as súas instalacións de iluminación ornamental e as redes semafóricas baixo criterios de aforro e eficiencia enerxética, o que permitirá reducir de forma significativa o seu consumo de electricidade.

Con esta actuación, exponse, a renovación da iluminación exterior no Municipio de Ares na provincia da Coruña consiste na substitución das luminarias existentes (VSAP, HM, VM e BC) por luminarias LED máis eficientes. En concreto, substituiranse 345 luminarias e instalaranse adicionalmente 72 luminarias para cumprir cos niveis de iluminación establecidos polo REEIAE. Ademais, actuarase 7 dos 52 cadros de mando para adaptalos á normativa vixente. Coa mencionada actuación diminuirase a potencia instalada de 36,46 kW a 14,96 kW, conseguíndose un aforro enerxético estimado do 70,95%.